ปี 2557-2558

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.1-ม.3  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และปี 2558 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ
ที่จังหวัดแพร่

ปี 2555

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)


ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ

ปี 2559

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปี 2556

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเทศซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ

ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3  ระดับชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปี 2560

ผู้สอนนักเรียน  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปี 2561


รางวัลระดับเหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานแบบโปสเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาพกลางตอนล่าง ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรางวัลระดับเหรียญทองแดง สาขาคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานบนเวที

รางวัลระดับเหรีญทอง ในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปี 2562

ครูที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม2562 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับชาติ

เผยแพร่ผลงาน

โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
โครงงานคอมพิวเตอร์ (ห้องเรียนพิเศษ) กลุ่ม 1
โครงงานคอมพิวเตอร์ (ห้องเรียนพิเศษ) กลุ่ม 2

สื่อการสอน (ชุดที่ 2)


1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
3. การเขียนเค้าโครงของของงานคอมพิวเตอร์
4. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
5. การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
6. การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
7. การประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์
8. การทบทวนโครงงานคอมพิวเตอร์
9. การเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์