ปี 2564

ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ สาขาคอมพิวเตอร์ ประเภทนำเสนอแบบเวที
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายของโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 11 จัดโดยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์
ประเภทนำเสนอแบบโปสเตอร์

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานระดับเครือข่ายของโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 11 จัดโดยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

ปี 2557-2558

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.1-ม.3  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และปี 2558 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ
ที่จังหวัดแพร่

ปี 2555

ครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)


ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ

ปี 2559

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปี 2556

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเทศซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับภาคเหนือ

ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3  ระดับชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ปี 2560

ผู้สอนนักเรียน  รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปี 2561


รางวัลระดับเหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานแบบโปสเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาพกลางตอนล่าง ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรางวัลระดับเหรียญทองแดง สาขาคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานบนเวที

รางวัลระดับเหรีญทอง ในการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปี 2562

ครูที่ปรึกษาโครงงาน รางวัลระดับเหรียญทอง การนำเสนอโครงงาน สาขาคอมพิวเตอร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม2562 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม.4-ม.6 ระดับชาติ

เผยแพร่ผลงาน

โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 1
โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 2
โครงงานคอมพิวเตอร์ (ห้องเรียนพิเศษ) กลุ่ม 1
โครงงานคอมพิวเตอร์ (ห้องเรียนพิเศษ) กลุ่ม 2