สื่อการสอน (ชุดที่ 2)


1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
3. การเขียนเค้าโครงของของงานคอมพิวเตอร์
4. การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
5. การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
6. การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
7. การประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์
8. การทบทวนโครงงานคอมพิวเตอร์
9. การเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์

สื่อการสอน (ชุดที่ 1)

ชุดวีดิโอการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์

     1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
     2. ความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
     3. คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
     4. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
     5. องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
     6. หลักในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์