สื่อการสอน (ชุดที่ 1)

ชุดวีดิโอการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์

     1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
     2. ความสำคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์
     3. คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
     4. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
     5. องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์
     6. หลักในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์