โมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาไร้คนขับ

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์ของโครงงานโมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาไร้คนขับคือ สร้างโมเดลเครื่องเครื่องเก็บผักตบชวาไร้คนขับ จากนั้นนำโมเดลไปทดสอบประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 1.ความเร็วในการเคลื่อนที่บนน้ำ 2.ความเร็วในการเก็บผักตบชวา 3.น้ำหนักที่บรรทุกได้มากที่สุด 4.ความพึงพอใจของการใช้งาน โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลผักตบชวาที่บริเวณสระหลังโรงเรียนอุทัยวิทยาคม พบว่าผักตบชวามีหลากหลายขนาดตั้งแต่เล็ก ไปจนถึงใหญ่มาก และมีหลายรูปแบบการงอก เช่น แบบกกเดียว แบบหลายกก เป็นต้น

ต่อไปจึงเริ่มประดิษฐ์โมเดลเครื่องเก็บฝักตบชวาไร้คนขับ มีอุปกรณ์ ดังนี้ 1.แผ่นอคริลิค 2.มอเตอร์ DC 12V  3.ชุดรีโมทคอนโทรลสัญญาณวิทยุ 4.ท่อ PVC 5.โฟม 6.รางถ่าน 7.ใบพัดและเพลา 8.รางเลื่อน ขั้นแรก นำโฟมมาประกอบเป็นฐานลักษณะคล้ายทุ่นแนวยาวสองทุ่น โดยใช้ท่อ PVC ยึดทุ่นทั้งสองไว้ ขั้นต่อไป นำแผ่นอะคริลิคประกอบให้เป็นโครงร่างคล้ายกล่องเพื่อเก็บผักตบชวา เปิดหนึ่งด้านเพื่อให้ผักตบชวาไหลเข้ามาเก็บได้ พร้อมติดตั้งชุดรีโมทคอนโทรลสัญญาณวิทยุ ใบพัด เพลา รางถ่าน และรางเลื่อน ขั้นสุดท้าย นำแผ่นอะคริลิคที่ประกอบเป็นโครงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว มายึดติดกับโฟมและท่อ จากนั้นจึงนำโมเดลเครื่องเก็บผักตบชาไร้คนขับไปทดสอบประสิทธิภาพ         

หลังจากได้นำโมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาไร้คนขับไปทดสอบประสิทธิภาพที่สระน้ำหลังโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้ผลแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1.ความเร็วในการเคลื่อนที่บนน้ำ พบว่าขณะที่ไม่ได้บรรทุกผักตบชวา โมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาไร้คนขับจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2.73 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และขณที่บรรทุกผักตบชวาเต็มคัน โมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาไร้คนขับจะมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 0.96 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 2.ความเร็วในการเก็บผักตบชวา พบว่า โมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาไร้คนขับสามารถเก็บผักตบชวาได้เร็วที่สุดที่ 0.3 ต้นต่อวินาที 3.น้ำหนักที่บรรทุกได้มากที่สุด พบว่าโมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาไร้คนขับสามารถบรรทุกน้ำหนักมากที่สุดที่ 10.96 กิโลกรัม คิดเป็นผักตบชวาประมาณ 7 – 9 ต้น 4.ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากการเชิญอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนชั้น ม.6/7 จำนวน 15 คนมาทดลองใช้งาน พบว่าค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของการใช้งานอยู่ที่ 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี จึงกล่าวได้ว่าโมเดลเครื่องเก็บผักตบชวาไร้คนขับมีความสะดวกสบายในการใช้งานมาก

แกลเลอรี่

วีดีโอนำเสนอ

ผลของ BA และ NAA ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดและรากในฟิโลเชอร์รี่เรด

บทคัดย่อ
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดฟิโลเดนดรอนเชอรี่เรดจากเนื้อเยื่อแคลลัส นำแคลลัสจากสูตรอาหารดังกล่าวมาชักนำให้เกิดยอด โดยเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ผลการทดลองพบว่า สูตรอาหาร D : BA 2 mg/l สามารถชักนำให้ โดยมีแคลลัสพัฒนาเป็นยอดได้มากที่สุด จำนวนยอดเท่ากับ 23 ยอด มีอัตราการเกิดยอดเท่ากับ 44.67 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดรากฟิโลเดนดรอนเชอรี่เรด นำยอดจากสูตรอาหารดังกล่าวมาชักนำให้เกิดราก โดยเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ผลการทดลองพบว่าสูตรอาหาร D : NAA 0.3 mg/L ที่ระยะเวลา 7 วัน เริ่มพบการเจริญเติบโตของราก แต่ในทางตรงกันข้ามไม่พบการเจริญเติบโตของรากที่ระยะเวลาเดียวกันในสูตรอาหารอื่นๆ แต่เริ่มพบที่ระยะเวลาหลังจาก 7 วันเป็นต้นไป และเมื่อพิจารณาที่ระยะเวลา 35 วัน พบว่า สูตรอาหาร D : NAA 0.3 mg/L สามารถชักนำให้ยอดพัฒนาเป็นรากได้มากที่สุด โดยมีจำนวนรากเท่ากับ 4.26 ราก และความยาวรากเท่ากับ 1.58 เซนติเมตร และสูตรอาหารที่มีการเจริญเติบโตของรากน้อยที่สุด คือ สูตรอาหาร C : MS ที่เติม NAA 0.2 mg/L โดยมีจำนวนรากเท่ากับ 4.06 ราก และความยาวรากเท่ากับ 1.2 เซนติเมตร

การทดสอบประสิทธิของภาพวัสดุประสาน

บทคัดย่อ

โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุประสานมีแนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของมนุษย์อันเนื่องมาจากความต้องการพื้นฐานและความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบวัสดุประสานว่ามีความแข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่ายสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวิธีดำเนินงานเริ่มจากออกแบบแม่พิมพ์เป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นทดลองหาอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้แผ่นไม้ที่แข็งแรง จากการทดลองผสมส่วนประกอบในอัตราส่วนที่หลากหลาย โดยอัตราส่วนที่ทำให้วัสดุประสานออกมาแข็งแรงที่สุดคือ โฟมต่อน้ำมันเบนซิน (2:1) เพื่อใช้เป็นตัวประสาน ซึ่งจะนำไปผสมกับขี้เลื่อยได้เป็น ขี้เลื่อยต่อตัวประสาน (1:1) ซึ่งผลการทดลองพบว่าได้เป็นแผ่นไม้ขนาดกว้าง 17 ซม. ยาว 41 ซม. สูง 3 ซม. จากวัสดุประสานที่แข็งแรงทนทาน โดยสามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ 50 กิโลกรัม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรมเพื่อเป็นส่วนประกอบในการผลิตเก้าอี้จากวัสดุประสาน

แกลเลอรี่

โครงงานกระถางต้นไม้จากผักตบชวา

ผลของเอทิลีนฯ

บทคัดย่อ
โครงงานการศึกษาผลของเอทิลีนธรรมชาติจากกล้วยหอมสุกที่มีผลต่อการทำลายระยะพักตัวและการเจริญเติบโตของหัวมันฝรั่ง มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของเอทิลีนธรรมชาติที่มีต่อหัวมันฝรั่งในระยะพักตัว 2)เปรียบเทียบการงอกของตามันฝรั่งในชุดทดลองที่ได้รับและไม่ได้รับเอทิลีนก่อนปลูก 3) เปรียบเทียบความสูงของต้นมันฝรั่งในชุดทดลองที่ได้รับและไม่ได้รับเอทิลีนก่อนปลูก มีวิธีดำเนินการโดยการนำมันฝรั่งที่อยู่ในระยะพักตัวในชุดที่บ่มไว้กับเอทิลีนเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนลงปลูก มาทำการปลูกโดยตัดตาของมันฝรั่งออกมาเป็นบล็อกและใช้วิธีการปลูกบล็อคตาในกระถางโดยใช้ดินร่วนปนทราย บันทึกผลเป็นระยะเวลา 12 วัน โดยบันทึกผลลักษณะของหัวมันฝรั่งหลังได้รับเอทิลีนก่อนลงปลูก จำนวนการงอกของตามันฝรั่งในแต่ละวันและความสูงของมันฝรั่ง
จากผลการทดลองพบว่า 1) หัวมันฝรั่งที่ได้รับเอทิลีนมีการแตกตาข้างและตาหัว ในขณะที่หัวมันฝรั่งที่ไม่ได้รับเอทิลีนไม่มีการแตกตาข้าง 2) มันฝรั่งชุดที่ได้รับเอทิลีนมีจำนวนต้นที่งอกรวมมากกว่า ชุดที่ไม่ได้รับเอทิลีน 38.02% และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองมีจำนวนต้นที่งอกมากกว่ามันฝรั่งชุดที่ไม่ได้รับเอทิลีน 3) ความสูงเฉลี่ยของมันฝรั่งชุดที่ไม่ได้รับเอทิลีนมากกว่าชุดที่ได้รับเอทิลีน 2.52 เซนติเมตร

แกลเลอรี

โครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม