คลังเก็บหมวดหมู่: สาขาชีววิทยา

ผลของ BA และ NAA ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดและรากในฟิโลเชอร์รี่เรด

บทคัดย่อ
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดฟิโลเดนดรอนเชอรี่เรดจากเนื้อเยื่อแคลลัส นำแคลลัสจากสูตรอาหารดังกล่าวมาชักนำให้เกิดยอด โดยเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ผลการทดลองพบว่า สูตรอาหาร D : BA 2 mg/l สามารถชักนำให้ โดยมีแคลลัสพัฒนาเป็นยอดได้มากที่สุด จำนวนยอดเท่ากับ 23 ยอด มีอัตราการเกิดยอดเท่ากับ 44.67 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่มีผลต่อการชักนำให้เกิดรากฟิโลเดนดรอนเชอรี่เรด นำยอดจากสูตรอาหารดังกล่าวมาชักนำให้เกิดราก โดยเลี้ยงบนอาหารสูตรสังเคราะห์ MS ที่มีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ผลการทดลองพบว่าสูตรอาหาร D : NAA 0.3 mg/L ที่ระยะเวลา 7 วัน เริ่มพบการเจริญเติบโตของราก แต่ในทางตรงกันข้ามไม่พบการเจริญเติบโตของรากที่ระยะเวลาเดียวกันในสูตรอาหารอื่นๆ แต่เริ่มพบที่ระยะเวลาหลังจาก 7 วันเป็นต้นไป และเมื่อพิจารณาที่ระยะเวลา 35 วัน พบว่า สูตรอาหาร D : NAA 0.3 mg/L สามารถชักนำให้ยอดพัฒนาเป็นรากได้มากที่สุด โดยมีจำนวนรากเท่ากับ 4.26 ราก และความยาวรากเท่ากับ 1.58 เซนติเมตร และสูตรอาหารที่มีการเจริญเติบโตของรากน้อยที่สุด คือ สูตรอาหาร C : MS ที่เติม NAA 0.2 mg/L โดยมีจำนวนรากเท่ากับ 4.06 ราก และความยาวรากเท่ากับ 1.2 เซนติเมตร

ผลของเอทิลีนฯ

บทคัดย่อ
โครงงานการศึกษาผลของเอทิลีนธรรมชาติจากกล้วยหอมสุกที่มีผลต่อการทำลายระยะพักตัวและการเจริญเติบโตของหัวมันฝรั่ง มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของเอทิลีนธรรมชาติที่มีต่อหัวมันฝรั่งในระยะพักตัว 2)เปรียบเทียบการงอกของตามันฝรั่งในชุดทดลองที่ได้รับและไม่ได้รับเอทิลีนก่อนปลูก 3) เปรียบเทียบความสูงของต้นมันฝรั่งในชุดทดลองที่ได้รับและไม่ได้รับเอทิลีนก่อนปลูก มีวิธีดำเนินการโดยการนำมันฝรั่งที่อยู่ในระยะพักตัวในชุดที่บ่มไว้กับเอทิลีนเป็นเวลา24ชั่วโมงก่อนลงปลูก มาทำการปลูกโดยตัดตาของมันฝรั่งออกมาเป็นบล็อกและใช้วิธีการปลูกบล็อคตาในกระถางโดยใช้ดินร่วนปนทราย บันทึกผลเป็นระยะเวลา 12 วัน โดยบันทึกผลลักษณะของหัวมันฝรั่งหลังได้รับเอทิลีนก่อนลงปลูก จำนวนการงอกของตามันฝรั่งในแต่ละวันและความสูงของมันฝรั่ง
จากผลการทดลองพบว่า 1) หัวมันฝรั่งที่ได้รับเอทิลีนมีการแตกตาข้างและตาหัว ในขณะที่หัวมันฝรั่งที่ไม่ได้รับเอทิลีนไม่มีการแตกตาข้าง 2) มันฝรั่งชุดที่ได้รับเอทิลีนมีจำนวนต้นที่งอกรวมมากกว่า ชุดที่ไม่ได้รับเอทิลีน 38.02% และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองมีจำนวนต้นที่งอกมากกว่ามันฝรั่งชุดที่ไม่ได้รับเอทิลีน 3) ความสูงเฉลี่ยของมันฝรั่งชุดที่ไม่ได้รับเอทิลีนมากกว่าชุดที่ได้รับเอทิลีน 2.52 เซนติเมตร

แกลเลอรี